Play-Icon

Landstinget i Östergötland valde Antura Projects

Landstinget i Östergötland har upphandlat ett komplett system för projektplanering, projektstyrning, projektportfölj, projektuppföljning, resurshantering, dokumenthantering och kommunikation. Valet föll på Antura Projects som var det enda utvärderade systemet i upphandlingen som uppfyllde samtliga obligatoriska krav.

Behov

Den centrala funktionen för IT inom Landstinget, IT-centrum, beskrev behovsbilden och agerade kravställare för vad ett projektsystem behöver innehålla för att stötta projektverksamheten på bästa sätt. Bland annat värdesatte man standardfunktioner som fullt projektmodellstöd, effektiv projektplanering och – uppföljning samt flexibel resurshantering med integrerad tidrapportering. För att enkelt kunna överblicka hela eller delar av projektverksamheten krävdes också en kraftfull portföljhantering. På olika nivåer i organisationen fanns dessutom ett stort behov av att kunna planera resurserna i ett större perspektiv, som t.ex. arbetsbelastning på olika avdelningar, funktioner och roller.

Den enskilt viktigaste faktorn var dock användarvänlighet. Ett system måste vara enkelt att ta till sig för både sällananvändare i enskilda projekt och för rutinerade projektledare som driver stora komplexa uppsättningar av projekt varje dag.

Upphandlingen

Efter en omfattande kravanalys av landstingets samlade behov idag och i framtiden, valde Landstinget att gå ut på offentlig upphandling. Förutom Antura deltog Microsoft (Camako), ProjectPlace, Webforum, Canea Projects och Designtech i upphandlingen. Landstinget i Östergötland valde i denna upphandling att testa och utvärdera varje system mot varje enskilt krav, vilket Antura välkomnade. Denna utvärdering ledde fram till följande resultat:

  • Anturas anbud bedömdes efter utvärdering vara det enda inlämnade kvalificerade anbudet. Antura uppfyllde samtliga obligatoriska krav.

  • Canea Projects , Designtech och Webforum visade sig efter utvärdering ej uppfylla samtliga obligatoriska krav.

  • Microsoft (Camako) och ProjectPlace utvärderades inte då dessa inlämnat anbud med en kostnadsbild som var alltför hög.